Föreläsare lördag

Föreläsare lördag


Här presenteras lördagens föreläsningar löpande. När föreläsningsbokningen öppnar kommer du att kunna välja en föreläsning på varje pass. 


Föreläsninspass 1

Lördag  9.30-10.30

Anna Christina Sundgren

Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP)
- en interaktiv föreläsning

”Att uppmärksamma gnistan av förändring och blåsa på glöden – snabbstart på en läkande process”. Att medvetandegöra förändringsbara somatiska och andra icke-verbala tecken hos patienten ögonblick för ögonblick och processa upplevelsen tillsammans kan ofta vara en snabbare väg till läkning. En trygg bas är förutsättningen som bara kan nås genom att undanröja den historiska ensamhetsupplevelse som utgör anknytnings- trauma. Läkning är inte bara ett mål utan en process som pågår från första ögonblicket och genom hela terapin. AEDP har sin teoretiska bas i anknytningsteori, affektiv neurovetenskap, spädbarnsobservation och transformationsteorier.

Anna Christina Sundgren är certifierad AEDP-terapeut och har bland annat haft Dr. Diana Fosha som handledare. Hon är verksam i Stockholm och har drivit privat praktik i 20 år. Anna Christina Sundgren utbildar och handleder inom AEDP både i Sverige och utomlands.

Frida Hylander

Klimatpsykologi

Frida Hylander kommer att prata om den stora frågan vi alla undrar över: Om vi vet att världen är i klimatkris, varför gör vi inte mer? Men också om hur vi som psykologer och blivande psykologer kan börja arbeta med klimatfrågan, bidra med vår kunskap och jobba för att öka psykologers möjligheter att påverka i klimatarbetet.

Frida Hylander är leg. psykolog, STP-psykolog i klinisk psykologi, samt fil. kand. i Humanekologi. Hon jobbar kliniskt, driver psykologi- och yogaföretaget YOMI samt plattformen Klimatpsykologerna. De senaste 5 åren har hon arbetat med klimatfrågan ur ett psykologperspektiv genom att föreläsa, hålla workshops, skriva texter och konsulta i större hållbarhetsprojekt. Under våren 2019 skriver hon på den första svenska boken om Klimatpsykologi.

Anders Wahlberg från Psykologförbundet

Sugen på att starta eget?
- vi bjuder på 20 års erfarenhet av psykologföretagande

Anders berättar om egna och andras erfarenheter av eget företagande, samt de möjligheter och ibland svårigheter en psykologföretagare kan stå inför. Varför välja eget företagande? Vad är viktigt att tänka på? Hur ser marknaden ut? Vad kan Psykologföretagarna erbjuda?

Anders Wahlberg är ordförande Sveriges Psykologförbund och psykologföretagare sedan 1998.  Hans huvudområden i företaget har bland annat varit rehabilitering, handledning, företagshälsovård och organisationspsykologi. Idag driver han ett enmansföretag men har tidigare haft ett 30-tal anställda på fem olika orter.

Jesper Enander & Martin Forster

Ny teknologi skiftar makten i vården

Traditionell vård har generellt bedrivits utifrån ett enda perspektiv – vårdgivarens. Tillgången till vård har varierat starkt beroende på var i landet man som patient varit bosatt, och huruvida man haft möjligheten att betala ur egen ficka, eller inte. Vården har, med andra ord, varit långt ifrån jämställd.
Digitala lösningar som istället sätter patientens behov i centrum har kommit att rucka på den maktobalans som tidigare rått. Under den här föreläsningen kommer du att få ta del av hur ny teknik kan användas för öka tillgängligheten till vården och göra den mer jämställd. Men även hur samma teknik banar väg för den nya roll för psykologer som nu växer fram. Frågan om vart psykologin är på väg och hur framtiden ser ut, kommer också att diskuteras.

Jesper Enander är legitimerad psykolog, med. dr., forskare på KI och chefspsykolog på KRY.
Martin Forster är legitimerad psykolog, fil. dr. forskare på KI och chef för barnpsykolog-verksamheten på KRY.

Hanna Bornäs

Den antidepressiva revolutionen: frälsning eller förbannelse
- Psykiskt lidande, genus och medicin i det nyliberala samhället

Hur kan vi förstå och förhålla oss till den psykiska ohälsan bland dagens unga och de senaste decenniernas stora förskrivning av antidepressiv medicin? I en polariserad debatt framställs antidepressiva läkemedel ofta som antingen nödvändiga undergörare eller som en ineffektiv ’quick fix’ för problem på en djupare samhällelig nivå. Går det förstå den ’antidepressiva revolutionen’ och dess koppling till samhälle, makt och ungas livsvillkor utan att moralisera över det enskilda bruket av läkemedel? Föreläsningen presenterar kvalitativ forskning av depression och antidepressiv medicinering. Intervjuer med unga vuxna tolkas utifrån teorier om det senmoderna samhället, och hur vi upplever kroppen, våra känslor och andras förväntningar utifrån kategorier som klass och kön.

Hanna Bornäs är legitimerad psykolog och doktorand i Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har inom ramen för ett forskningsprojekt vid Genusvetenskapliga institutionen i Lund bedrivit forskning om unga vuxna, depression och antidepressiv medicinering. Hon har publicerat artiklar i internationella sociologiska och genusvetenskapliga tidskrifter, och skriver även krönikor och recensioner för tidskriften Respons. Hennes pågående avhandlingsarbete handlar om unga män, maskulinitet och våld i nära relationer, utifrån bland annat psykoanalytiska teorier om intersubjektivitet

Eva Tideman

Språkets betydelse och språkets makt, från vaggan till graven

Vilken makt har språket över människors psykiska hälsa?
”Ju äldre jag blir desto mer misstror jag staplar och statistik” skrev Tomas Tranströmer 1989 i Psykologtidningen. Eva håller helt med om det och tillägger att: ”Ju längre jag har arbetat desto mer inser jag språkets betydelse för psykisk hälsa, skolframgång och livskvalitet”.

Eva Tideman har arbetat som psykolog inom förskola och skola, barn- och ungdomshabilitering och barn- och ungdomspsykiatri. Parallellt med forskning och kliniskt arbete har hon även undervisat inom dessa områden på psykologutbildningen i Lund de senaste 20 åren.

Lila Johansson

BDSM - vad innebär det?

En snabbgenomgång av grunderna i BDSM, vad det är och vad det INTE är. Det kommer även att ges utrymme för frågor.

Lila Johansson är samordnare för RFSUs nationella nätverk för Fetischism och BDSM och är även ordförande i RFSU Malmö. Lila har hållit utbildningar om BDSM i olika sammanhang de senaste 20 åren.

Sverker Sikström

AI-baserat beslutsstöd för diagnosticering av mental hälsa

"Sverker Sikström är professor i kognitiv psykologi vid Lunds universitet och arbetar med AI metoder för att mäta ords betydelse. Ord är psykologens viktigaste verktyg. För psykologprofessionen ska vara trovärdig i framtiden så måste vi arbeta med metoder som säkerställer en standardiserad och evidencebaserad vård. Här visar vi hur AI baserade metoder kan användas på ord som ett beslutsstöd vid diagnosticering av depression och ångest. Detta skapar en hög och likvärdig kvalitet för alla patienter som söker vård.”

Föreläsninspass 2

Lördag  11.00-12.00

Mariette Lindstein & Dan Koon

Ovillkorlig makt - hur sekter kontrollerar människors liv

I denna föreläsning får vi en unik inblick i hur det är att kontrolleras av en sekt. Mariette och Dan berättar om hur de drogs in i sekten, varför de stannade så länge, hur de rymde och livet efteråt. I föreläsningen pratar de också om vad de ser för likheter i samhället med det de upplevde.

Mariette Lindstein är sektavhoppare och jobbar nu på heltid som författare samt med att föreläsa om farorna med sekter och sektmentalitet. Hon är aktuell med en hel ny thrillerserie om sekters inflytande på samhället. Mariette har även skrivit trilogin om sekten på Dimön som är inspirerad av hennes eget liv och som har fått stort genomslag både här i Sverige och utomlands. Hennes man, Dan Koon, är också författare och har skrivit boken: Ruthless, en biografi för en annan avhoppare som låg etta på New York Times topplista för ett år sedan.

Suzanne Petersson från region Kalmar län

Eat or be eaten - om psykologisk ätstörningsbehandling

En ätstörning tenderar att ta över en stor del av livet. Hur är det att arbeta med ätstörningar på heltid? Föredraget handlar om hur psykologen kan arbeta med patienter med ätstörningar för att hjälpa dem att återfå makten över sina liv och även hur detta arbete påverkar behandlarna.

Suzanne  gick ut psykologprogrammet i Lund 1990 och disputerade på samma plats 2017 Hennes forskningsområden är ätstörningar (perfektionism, affekter och långtidsuppföljningar) och internet-KBT vid ihållande komplex sorgereaktion Suzanne  är leg psykoterapeut med KBT-inriktning och utbildad i ACT, RFT och IPT. Sedan 20 år arbetar hon med ätstörningsbehandling i Region Kalmar län. Genom åren har hon även arbetat inom öppenvårdspsykiatrin och inom sjukvården med långvarig smärtproblematik och sekundärprevention efter hjärtinfarkt.

Johan, Adam och Tove - socialistiska psykologer

Människan och kapitalismen 

Denna föreläsning är ett försök att via sociologisk och psykologisk teori diskutera varat under kapitalismen. Vad det gör med oss som människor, och hur vi kan göra motstånd? Här blandas marxistisk teori, feministisk teori, texter om emotionellt arbete, anknytningslära och affektteori i ett föreläsningskoncept som är i ständig utveckling och revideras kontinuerligt utifrån olika texter som på nya sätt bidrar till ämnet. 

Vi är en grupp psykologer som jobbar inom skilda fält och har träffats i konstellationen av socialistiska psykologer i cirka 5 år. Vi som kommer hålla föreläsningen den här gången är Johan, Adam och Tove. Adam jobbar med trauma inom barnpsykiatrin, Johan inom beroendevården vuxenpsykiatrin och Tove på första linjen. Vårt arbete har bland annat inneburit att delta i demonstrationer och vårdpolitik, skriva debattartiklar och hålla föreläsningar. För tillfället ger vi handledning till läkare i världens volontärer och är medarrangörer till den professions-övergripande helgträffen socialistiskt vårdläger som anordnas för andra gången detta år i Linköping.

Malin Anniko

Makt att förändra - psykologers roll i hälsofrämjande och förebyggande arbete för individ, grupp och samhälle

Den psykiska ohälsan står idag för några av de största kostnaderna i samhället och orsakar stort lidande för drabbade likväl som för anhöriga. Traditionellt har psykologens roll setts som behandlarens, någon som kommer in och hjälper när ohälsa redan är etablerad. Men psykologer kan så mycket mer! Genom de kunskaper vi har, har vi makt att förändra innan ohälsa uppstår. Vi har kunskap kring vad som främjar hälsa och hur vi kan förebygga en negativ utveckling för individer, grupper och samhällen. Denna föreläsning kommer att handla om möjligheterna och vikten av att vi som psykologer och blivande psykologer är drivande i arbete för att förebygga ohälsa och främja hälsa på individ såväl som på samhällsnivå.

Etzel Cardeña 

Experimentella bevis för parapsykologiska fenomen

Föreläsningens titel är baserad på en artikel Etzel just publicerade i American Psychological Associations viktigaste vetenskapliga tidskrift, the American Psychologist. Titeln är ”The experimental evidence for parapsychological phenomena" och i den redogör han för kumulativa analyser (meta-analyser) från mer än tio olika forskningsparadigm kring dessa fenomen (sanndrömmar, telepati osv.), vilka alla stödjer hypotesen att psi-fenomen manifesteras i statistiskt signifikanta nivåer under kontrollerade experiment. Han svarar även på kritiken kring detta område.

Etzel Cardeña kommer från början från Mexiko och har examen i såväl klinisk psykologi som personlighetspsykologi från universitet i Mexiko, Kanada och University of California. Han har dessutom varit anställd och forskat vid Stanford University samt undervisat på Georgetown University. Hans forskning, teoribildande och pedagogiska arbete har fått flertalet utmärkelser och Etzel är dessutom fellow i APA och APS, samt flertalet andra professionella organisationer. Etzel kom till Sverige 2005 för att fylla den då tomma forskningsstolen som Thorsen donerat pengar till. Hans huvudsakliga forskningsområden är ovanliga upplevelser inklusive parapsykologiska fenomen; hypnos och meditation; samt dissociation och akuta reaktioner vid trauma. Han är ständigt involverad i många projekt, och för tillfället engagerad i att analysera en neurofenomenologisk studie av hypnotiska upplevelser och att testa ifall transkraniell magnetisk stimulans påverkar medvetandetillstånd och prestation i ett kontrollerat parapsykologiskt experiment.

Sara Henrysson Eidvall

Ledarskap 

I denna föreläsning får vi höra om vad ledarskap är och vilken funktion ledarskap har. Dessutom berättar Sara om negativa aspekter av ledarskap samt varför psykologer bör ta ledarroller. 

Leg psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi. Har varit lärare på psykologprogrammet i AO i fem år, men har 25 års erfarenhet som konsult inom områdena ledarskap-följarskap, konstruktion och granskning av psykologiska test och annat inom AO-mrådet. Skriver ofta i olika sammanhang. Medverkade t ex i den uppmärksammade artikeln om tester i Filter i somras :https://magasinetfilter.se/granskning/omgiven-av-idioti/

Thomas Tegenmark från WeMind

Att göra ett avtryck
- hur hjälper man så många patienter som möjligt? 

Som enskild psykolog vill man oftast hjälpa så många människor som möjligt ur deras lidande. Hur kan man göra för att försöka få så stor påverkan man kan på så många människor man kan?

Poängen med organisationen WeMind Psykiatri är att nå många patienter med evidensbaserad behandling. Dessutom fokuserar de på att mäta behandlingsresultat för alla patienter. Om man ska sammanfatta hela WeMind Psykiatri kan man säga att de försöker ge så stor behandlingseffekt per skattekrona som möjligt. De startade 2008 och är nu den näst största privata vårdgivaren i Sverige. Thomas Tegenmark är leg psykolog och vice VD och har varit med från start och byggt upp verksamheten från 3 st medarbetare till 350 st.

Samuel West

The Power of Disgust - how challenging our fundamental emotions can save the planet

I denna föreläsning får deltagarna provsmaka ett antal spännande delikatesser i ett unikt föreläsningskoncept. Föreläsningen handlar om framtidens hållbara proteinkällor och varför känslan av äckel spelar en avgörande roll i sammanhanget.

Samuel West är leg psykolog och PhD i organisationspsykologi. Förra året startade han Disgusting Food Museum i Malmö som visar upp 80 av världens äckligaste mat. Det som får flest att kräkas är Isländsk rutten haj och svensk saltlakrits. Syftet med museet är att ifrågasätta våra idéer om äckel för att öppna upp för framtidens hållbara proteinkällor som insekter och labbodlat kött.

Fördjupande workshop

Lördag  13.00-17.00

Malin Fors 

Makt och privilegier i psykoterapi

Denna kliniska halvdagsworkshop adresserar hur sociala maktordningar som exempelvis klass, kön, etnicitet, sexualitet, duglighetsnormer och hudfärg kommer in i terapirummet. Malin Fors diskuterar teman från hennes bok ” A Grammar of Power in Psychotherapy: Exploring the Dynamics of Privilege”. Hon anför en matrix med relativa privilegier som innefattar fyra möjliga patient-terapeut-dynamiker: när patient och terapeut har lika tillgång på sociala privilegier, när både patient och terapeut tillhör icke-priviligierade grupper eller minoriteter; eller när antingen terapeut eller patient har fler privilegier än den andra (“similarity of privilege”, “privilege favoring the therapist”, “privilege favoring the patient” & ”similarity of non-privilege”). Den nysläppta APA-filmen ”The Dynamics of Power and Privilege in Psychotherapy with Malin Fors” kommer att visas och diskuteras. I filmen demonstrerar Malin terapiarbete med en kvinna som utsätts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats och teman som internaliserat förtryck, empowerment och sammanhang mellan inre och yttre faktorer vid förtryck, blir adresserade.

Malin Fors är psykologspecialist i klinisk psykologi med psykoterapi och bor och verkar i världens nordligaste stad, Hammerfest Norge. Hon har bred erfarenhet av både kliniskt arbete och undervisning. I över ett decennium har hon jobbat i öppenvårdspsykiatrin och hon har också en välrenommerad privatpraktik. I mer än 10 år har hon som gästföreläsare undervisat psykologstudenter på Göteborgs universitet omkring hur makt, privilegier och könsnormer påverkar psykiatrisk diagnostik. Hon är lektor vid Universitetet i Tromsö där hon utbildar medicinstudenter i privilegiemedvetenhet, mångfald och kritiska perspektiv på ”kulturkompetens”. Hennes bok "A Grammar of Power in Psychotherapy”  vann APA Division 39 och APA Books Johanna Tabin Book Proposal Prize 2016. Utbildningsfilmen “The Dynamics of Power and Privilege in Psychotherapy with Malin Fors” i APA Therapy Series är en uppföljare på boken och kom ut I oktober 2018.

Föreläsningspass 3

Lördag  13.30-14.30

Soroush Shouri

Interkulturell medvetenhet
- hur bemöter du människor från andra kulturer på bästa sätt?

För att vi ska kunna hjälpa människor vi möter på bästa sätt behöver vi ta hänsyn till både individuella och kulturella aspekter. Målet med interkulturell medvetenhet är att ge verktyg som möjliggör för deltagaren att utveckla ett balanserat förhållningssätt mellan individuella variationer och kulturella mönster. Faktabaserad kunskap om andra kulturer är en viktigt del, men det är lätt att ha en övertro på faktabaserad kunskap och tro att det är allt vi behöver. Interkulturell medvetenhet framhåller självkännedom, nyfikenhet samt ett accepterande förhållningssätt som centrala i mötet med personer från andra kulturer.

Soroush Shouri är leg psykolog och har utvecklat modellen för interkulturell medvetenhet. Han har lång erfarenhet av handledning och utbildning av grupper som i sitt arbete möter människor från andra kulturer. Han handleder inom bland annat socialtjänsten, myndigheter och HVB. Hans expertis har bland annat efterfrågats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i frågor kring nyanlända flyktingar.

Robert Persson Asplund, Sofie Fogler & Hanna Christensson från Avonova

Psykologens roll i en modern företagshälsa – Att leda vägen till ett hållbart arbetsliv

Psykologens roll i en modern företagshälsa – Att leda vägen till ett hållbar arbetsliv

Arbetslivet befinner sig i en stor förändring som skapar både stora möjligheter och utmaningar. Psykologen har en viktigt roll i den utvecklingen. Med bred kunskap och stort engagemang kan vi verkligen göra skillnad. Avonovas 700 psykologer, läkare, sköterskor och fysioterapeuter hjälper dagligen organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Som en av nordens största företagshälsor leder vi vägen till ett hållbart arbetsliv – varje dag.

Under vår föreläsning kommer vi att prata om aktuella trender och utmaningar i samhället och arbetslivet och hur psykologen kan bidra till att lösa dessa problem. Vi kommer även berätta om hur en modern företagshälsa arbetar digitalt med individer, grupper och organisationer samt vinster och effekter av det arbetet.


Allan Linnér

Samtal som förändrar

Allan kommer bland annat att prata om hur man kan möta klienten och hur man kan använda sig av den korta tiden man har. Han kommer även prata om vad som bidrar till allians, hur man använder sig av sig själv och ”rupture repair”.

Allan Linnér är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk bakgrund, utbildad familjeterapeut och handledare. Han arbetar idag med par och familjer och klienter i kortare terapier. Allan har även skrivit en bok om parterapi tillsammans med vännen och kollegan Anders Nyman (2017) och har dessutom hörts som "radiopsykologen i P1" under många år. 

Johan Söderlind

Psykolog i kriminalvård - straff och behandling

Vad är psykologens roll i en organisation som har som sin centrala uppgift att verkställa straff? Vad har vår profession möjlighet att bidra med? Min föreläsning tar sin utgångspunkt i erfarenhet av och tankar kring det komplexa arbetet som kriminalvårdspsykolog. Jag kommer att ge exempel på arbetsuppgifter, beskriva behandlingsmetoder och ta er igenom utmaningar och dilemman ur vardagen som kriminalvårdspsykolog.

Temat på PS2019 är makt. Även om jag inte explicit kommer att bygga min presentation runt begreppet, är makt tveklöst en central och ständigt närvarande aspekt av mitt arbete. Myndighetens makt över den intagne, psykologens makt gentemot sin patient, förövarens makt över sitt brottsoffer är bara några dimensioner av makt som på olika sätt kräver uppmärksamhet och medvetenhet i arbetet. Jag hoppas med min föreläsning kunna ge en inblick i hur det kan vara att verka i detta spännande fält.


Johan Söderlind är psykolog i Kriminalvården sedan 2011. Han arbetar bland annat med behandling av sexualbrottsdömda, med riskbedömningar och med handledning av kriminalvårdspersonal. Johan har ett särskilt intresse för frågor som rör sig i skärningspunkten mellan säkerhet och behandlingsarbete, och är ansvarig för att utveckla och förvalta det som kallas en "stödjande miljö" på anstalten Skogo

Tove Lundberg

Psychobabble i vardag, vård och vetenskap

Utgångspunkten i Tove Lundbers föreläsning om “psychobabble”  är att utifrån ett maktkritiskt och diskursivt perspektiv på psykologi fundera, tillsammans med åhörarna, över frågor som: Hur kan psykologi och psykologiskt språk ses som disciplinerande? Hur använder sig gemene personer av psykologi och psykologiska termer i sin vardag? Vilka möjligheter öppnar och stänger psykologiskt språk eller "psychobabble" i vardag, vård och vetenskap?

Tove Lundberg är legitimerad psykolog och fil doktor i psykologi och hennes forskning rör i huvudsak hbtq+frågor, normkritik och bemötande. Just nu arbetar Tove som vikarierande lektor i kvalitativ forskningsmetodik på Institutionen för Psykologi vid Lunds universitet. Innan Tove började doktorera arbetade hon flera år som psykolog inom kommun, landsting och ideell sektor. Tove har alltid inspirerats av kritisk och feministisk psykologi, queerteori och normkritik.

Lena Bergqvist, Lukas Levay, Andreas Tallian & Christoffer Murath från Cut-e

Framtidens organisationspsykologi - idag

Visste du om att du som framtida psykolog kan arbeta med att utveckla rekryteringsmetoder som använder sig av allt från innovativa personlighetstester till artificiell intelligens? Som psykolog på cut-e använder du dina kunskaper och färdigheter inom psykologi till att hjälpa rätt person att få jobb på rätt plats – utan risk för diskriminering.

Cut-e arbetar med några av världens mest moderna arbetspsykologiska tester för att hjälpa företag att attrahera och välja ut framgångsrika medarbetare, på ett rättvist sätt.

Under vår föreläsning berättar vi mer om hur det är att arbeta med organisationspsykologi i allmänhet, och på cut-e i synnerhet. Vi kommer bland annat att prata om hur vi integrerar AI i våra rekryteringstest för att rusta företag för  framtidens utmaningar på arbetsmarknaden.

På föreläsningen kommer två legitimerade psykologer samt två praktikanter att finnas på plats för att svara på era frågor om vår bransch och vårt företag. Varmt välkomna!

Sara Wallén

Minnemera - framtidens verktyg för kognitiv testning

Det finns idag ett välkänt problem med diagnosticering och utredning av demenssjukdomar och andra neurodegenerativa sjukdomar: metoderna är resurskrävande vilket gör att patienter får vänta länge på utredning och vård, något som är frustrerande för både patienten och ansvarig läkare. Detta blev startskottet för minnemera – ett digitalt verktyg för kognitiv testning. Minnemera används i dag på vårdcentraler runtom i Sverige där de tidigt i vårdflödet kan erbjuda kognitiva tester för patienter med misstänkt demens, utbrändhet, depression och skallskador. Appen standardiserar testflödet och frigör tid och effektiviserar arbetet då arbetsterapeuter, psykologer och läkare inte behöver testleda och analysera resultatet utan får det färdigt och fler patienter kan få den vård de är i behov av. 

Sara Wallén, grundare och VD för Minnemera, kommer presentera Minnemeras tjänst, hur teamet har utvecklat tjänsten och kommer presentera flera konkreta exempel på hur psykologstudenter välkomnas att engagera sig i Minnemeras utveckling. 

Sara Wallén går sista terminen på Psykologprogrammet på Stockholms Universitet. Hon har en bakgrund som social entreprenör och har drivit en rad sociala påverkansprojekt. 2018 tilldelades Sara Sveriges Psykologförbunds Lilla Psykologipris för sitt arbete med Minnemera. 

Föreläsningspass 4

Lördag  15.00-16.00

Linda Wiik & Jernett Karensen från CFT-institutet

Hur kan vi förstå makt utifrån compassion?

I vår föreläsning kommer vi att använda oss av Paul Gilberts modell för de tre emotionsrelgerande systemen för att utforska hur makt och maktlöshet kan upprätthållas i psykopatologi. Vidare undersöker vi vad makt och maktlöshet innebär och hur det relaterar till att öka medkänslan för sig själv och andra.

leg. psykolog Linda Wiik och leg. psykolog Jernett Karensen driver CFTinstitutet - en utbildningsverksamhet för att öka kunskapen kring Compassion och Compassionfokuserad terapi. Vi startade 2015 Sveriges första längre CFT-utbildning (1 år) för terapeuter och psykologer. Sedan 2016 har vi även varit involverade i CFT-utbildningen som ges vid Karolinska Institutet i Stockholm, både som undervisare och handledare. Tillsammans har vi även utvecklat och infört ett lyckat gruppbehandlingskoncept i CFT för primärvård som nu även har införts på en rad olika ungdomsmottagningar i landet. I vår vardag hjälper vi företag och organisationer att implementera ett mer Compassion- och mindfulnessorienterat förhållningssätt i sin verksamheter.


Linda & Jernett var de första svenskarna att gå den 1-årig Master-utbildning i Compassion Focused Therapy för terapins grundare prof. Paul Gilbert vid Derby Universitet, England (60 ECTS). Båda har mottagit handledning (över 300h) av Paul Gilbert och andra framstående psykologer inom CFT. Vidare har båda påbyggnadsutbildning i CFT i behandling av trauma och ilska, fördjupningskurser i CFT samt handledning inom CFT. Både Linda & Jernett verkar även kliniskt och arbetar med Compassionfokuserad terapi på egna mottagningar.

Panelsamtal

Makten i våra händer - psykologens framtida utmaningar och möjligheter

I denna programpunkt sker ett spännande samtal med en panel bestående av fyra psykologer verksamma inom olika arbetsområden. Såväl organisationspsykologi och pedagogisk psykologi som kliniskt arbete och forskning kommer att beröras i denna paneldiskussion som lyfter fram hur psykologyrket kan tänkas förändras framöver. Samhället förändras och psykologer möter nya utmaningar i sitt arbete men framtiden skapar även möjligheter för psykologers yrkesroll att förändras och ta nya vägar. 


Rikard Kvist från Tjust behandlingsfamiljer

Psykologens makt och maktlöshet i arbetet runt familjehemsplacerade barn

Jag vill bjuda in till och få möjlighet att berätta för dig om det både svåra och meningsfulla arbete jag finner det vara att arbeta som psykolog med familjehemsplacerade barn och ungdomar. Jag vill i samma andetag tillika bjuda in dig att med mig tänka, känna, knåda och diskutera detta ämne under en timmes tid. Några väl valda tjuvnyp runt min person inleder denna timme i sann relationell anda där den kontext jag arbetar i först presenteras så vi bättre förstår varandra och de etiska skärpunkter som uppstår i mitt arbete. Därefter kommer fokus helt övergå till just dessa de etiska skärpunkterna. Etik för mig handlar om hur makt brukas, inte makt i sig. Så frågan för dagen blir, hur använder jag min makt som psykolog i den roll jag har? Välkommen till glädje, tårar, hopp och förtvivlan.

Mitt namn är Rikard Kvist. Jag har nu jobbat i snart sju år med familjehemsplacerade barn och ungdomar genom ett privat företag som heter Tjust Behandlingsfamiljer. Det var också här som jag gjorde min PTP direkt efter examen från psykologprogrammet i Lund. Det var egentligen aldrig meningen att jag skulle jobba med barn och ungdomar från början eller flytta till Västervik för den delen. Jag tänkte jag skulle göra min PTP, få min legitimation, sen flytta hem till Lund igen och starta eget. Så blev det inte. Till min stora förvåning fann jag ett sammanhang och ett arbete som både gav mening och gick att bedriva etiskt i en liten stad på ostkusten. Du ska känna dig varmt välkommen att komma och dela min glädje och frustration i arbetet runt de familjehemsplacerade barnen.

Jenny Katalinic

Internetbaserad KBT

Vad är internetbehandling? Detta är något som Jenny Katalinic kommer att föreläsa om. För vilka tillstånd kan internetbaserad KBT rekommenderas? Vad finns det för för-och nackdelar med metoden? Jenny kommer även att berätta om hur det kan upplevas att jobba med internetbaserad KBT och vilka svårigheter och utmaningar som finns.

Jenny Katalinic är leg psykolog och psykoterapeut. Hon har jobbat på Psykologpartners sedan 2007, först med mer traditionellt behandlingsarbete och sedan allt mer med internetbehandling. Hon har själv patienter i IKBT men jobbar framförallt gentemot olika landsting som vill införa IKBT med deras implementeringsfrågor och utbildning och handledning av behandlare i Internetbaserad KBT.

Rauli Sulanko från Psifos

Vad gör en skolpsykolog? - psykologers arbete i elevhälsan

Vad lär vi oss på psykologprogrammet om psykologens arbete i förskola och skola? Vad är syftet och nyttan med att ha psykologer i elevhälsan? Vilka professionella utgångspunkter bör dessa psykologer ha i utförandet av sitt arbete? Vilka insatser bör psykologer utföra och vad kännetecknar dessa? I syfte att stödja kvalitetsutvecklingen av de psykologiska insatserna i elevhälsoarbetet på landets skolor har Psifos tagit fram en kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan. Rauli Sulanko, ordförande i Psifos, berättar om utvecklingen av psykologens uppdrag i skolan och presenterar kort kvalitetsmodellen.

Psifos, Sveriges Psykologförbunds nationella förening för psykologer i förskola och skola, är en ideell förening som organiserar psykologer verksamma inom förskola och skola. Föreningen har över 600 medlemmar. Psifos har som övergripande målsättning att verka för goda organisatoriska förutsättningar för psykologers arbete inom förskola och skola samt att verka för utformningen och utvecklingen av psykologens roll i dessa verksamheter.

Eva Magnusson

Genuspsykologi på allvar - bortom "lägga till kön och röra om"

Vad borde mänsklig könstillhörighet egentligen betyda för utformningen av psykologiska teorier och tillämpningar? Hur ska psykologer på bästa sätt ta hänsyn till att människor förekommer i olika könskategorier? Och hur ska psykologer på bästa sätt ta hänsyn till att människor i olika könskategorier blir ojämlikt bemötta? Med utgångspunkt i sådana frågor kommer jag i min föreläsning att diskutera hur psykologiska teorier och tillämpningar ger betydelse till människors könstillhörigheter och till könsbaserad ojämlikhet. Jag tar även upp de filosofiska bakgrunderna och diskuterar vad feministisk teori, genusvetenskap och kultureori kan bidra med när det gäller föreläsningens frågor.


Eva Magnusson är legitimerad psykolog och professor emerita i psykologi med inriktning mot genusvetenskap vid Umeå universitet. Eva har forskat bland annat om jämställdhet och genusfrågor i organisationer och om heterosexuella barnfamiljers vardagsliv. Hon har skrivit läroböcker om genusfrågor i psykologi, om feministisk psykologi, samt om kvalitativa forskningsmetoder. Hennes nya bok"Könstillhörighet - förklaringar, normer, betydelser" kommer ut i maj på Natur & Kultur. 

Foto: Johan Gunséus

Dan Katz

Omgiven av idiotisk psykologi

Om hur en färghandlare lurade svenska folket att de skulle delas in i olika färger. Dan Katz, leg. psykolog från Vetenskap och Folkbildning, föreläser om de senaste årens största populärpsykologiska bluff och berättar även om hur vi har blivit lurade av andra pseudopsykologiska skojare.

Dan Katz är psykolog, psykoterapeut, handledare, författare och debattör. Styrelseledamot i Vetenskap och Folkbildning. Författare till “Ödlan i Huvudet - KBT i bilder”, publicerad 2017, såld till 6 länder.

Copyright. All Rights Reserved.